Okirat száma: 726-25/2017

 

Alapító Okirat

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 8/A. $-a és a nemzeti köznevelésről

szóló 2011. évi cxc. törvény 21. § (2) bekezdés alapján  a Pákozdi Nyitnikék Óvoda

alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

1.1.A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése,  megnevezése: Pákozdi Nyitnikék Óvoda

1.2.Költségvetési szerv

  1.2.1     székhelye:  8095 Pákozd, Hősök tere 8.

  1.2.2     telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

8095 Pákozd, Arany János utca 1-5,

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátum: 2007. augusztus 1.
2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1 megnevezése: Pákozd Nagyközség Önkormányzata

2.2.2 székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

 

3.1. A Költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

3.2.A Költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.megnevezése: Pákozd Nagyközség Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 8095 Pákozd. Hősök tere 9.

 

4. A Költségvetési szerv tevékenysége

 

 4.1.A Költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatról szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – továbbiakban: Nkt. – 4. § 1.1. pontja alapján az óvodai neveléssel, az Nkt. 4. § 1.2.1. pontja alapján a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléssel összefüggő feladatok ellátása, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei gyermekétkeztetés feladatok ellátása.

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén élő óvodáskorú gyermekek, valamint a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és ellátása, továbbá a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés továbbá a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléssel, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működéi területe: Pákozd Nagyközség Közigazgatási területe.

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodaigazgatót Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/3013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban, legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogkört felette a Polgármester gyakorolja.

 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, tovább a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2016. (VIII30.) Korm. rendelet.

2

munkaviszony

a munka törtvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

6.A Köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

 

6.1.Köznevelési intézmény

6.1.1.típusa: óvoda
6.1.2.

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 1.1. és 1.21. pontjai, valamint a 8. §-a szerint a köznevelési intézmény alapfeladata: óvodai nevelés, valamint
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

6.1.3.

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény mindenkori költségvetésével önállóan gazdálkodik. A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Pákozdi Polgármesteri Hivatal – 8095 Pákozd, Hősök tere 9. sz. – látja el.

 6.2.

A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladat ellátási hely megnevezése:

Pákozdi Nyitnikék Óvoda (székhelye)

Pákozdi Nyitnikék Óvoda Pákozdi telephelye

tagozatok megjelölése: -

maximális gyermek-, tanuló létszám:

Pákozdi Nyitnikék Óvoda (székhelye): 75

Pákozdi Nyitnikék Óvoda Pákozdi telephelye: 75

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

Ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

8095 Pákozd, Hősök tere 8.

pákozdi 506

térítésmentes használati jog

óvodai nevelés, gyermekétkeztetés

8095 Pákozd, Arany János Utca 1-5.

pákozdi 14/1

térítésmentes használati jog

óvodai nevelés

 

7. Záró rendelkezés

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 9. napján kelt Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2014. (V.9.) számú határozatával elfogadott alapító okiratot visszavonom.

 

 

Kelt: Pákozd, 2017. október 30.