2015.07.17

Közlemény

Közlemény

Módosult a hadigondozásról szóló törvény,

bővült a támogatottak köre

 

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

  

A módosítás a lakóhelyétől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – a Hdt. szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek. Azon hadiözvegyek is gondozotti körbe kerülnek a hősi halált halt néhai férjük után, akik Magyarországról vonultak be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgárai.

 

A törvény a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag fogalmával megteremti annak lehetőségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. alapján korábban jogosultak voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást megszüntették, vagy a jogosultságuk megszűnt, illetve a kérelmüket be sem nyújtották, kérelemre járadékban részesülhessenek.

 

A módosítás 2015. július 4-étől hatályos. A járadékot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától havonta folyósítják.

A járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg: 28.500,-Ft) 30 %-a, azaz 8.550,-Ft.

 

A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

 

Székesfehérvár, 2015. július 14.

 

 

                                                                      Fejér Megyei Kormányhivatal

  

     

 


2015.06.29

"Szőlős Pákozd Gasztro-találkozója"

Tisztelt Pákozdi Polgárok!

A "Szőlős Pákozd Gasztro-találkozója" rendezvényünk sikeres megvalósítása sok örömet okozott közösségünknek és az idelátogatóknak. Ezúton köszönöm meg minden pákozdi és nem pákozdi vendégünknek, hogy kulturált módon szórakoztak, igazi ünneppé tették ezt a rendezvényt. 

Egyúttal szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, önzetlen támogatását, akik bármilyen módon segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Folyamatosan érkeznek a gratulációk, amelyekben jelzik, bíznak abban, hogy rendezvényünk hagyományteremtő volt. Remélik, a jövőben ismételten közösen ünnepelhetünk a hasonló színvonalon megvalósuló rendezvényen. 

Köszönjük segítségüket, támogatásukat, mellyel közösségünket erősítették. 

Köszönettel:

Takács János

polgármester