2015.08.28

VELENCEI-TÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA -KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS.

VELENCEI-TÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA

  KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

képviseli: Somossy Eszter ügyvezető

adóazonosító szám: 23291083-2-07

mint Kártya tulajdonos, a továbbiakban tulajdonos,

másrészről a

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Székhelye: …………………………………………………………………………………………………………………………

adószáma: …………………………………………………………………

cégjegyzékszáma: ………………………………………………………

képviseli: ……………………………………………………………..……,

mint Kártya elfogadó a továbbiakban Elfogadó

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Status

Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos a Velencei-tó térsége turisztikai vendégköre javára kedvezményes és ajándék szolgáltatások biztosítása céljából létrehozta Velencei-tó elnevezésű kedvezménykártya rendszerét. A kedvezménykártya alkalmas arra, hogy a kártya mellékletét képező tájékoztató füzetben lévő, elfogadóhelyek látogatásakor, az intézményekbe történő belépéskor az oda érkező látogatók a belépti (szolgáltatási) díjakból kedvezményben részesüljenek.

A kedvezménykártyák sorszámozottak, egyedi QR kóddal ellátottak és a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonát képezik. Tulajdonos a kedvezménykártyákat külön szerződéssel helyezte ki szálláshely szolgáltatóknál, akik a kedvezménykártyákat felhasználásra szállóvendégeik részére kötelesek kiadni.

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos által előzetesen lejelentett sorszámú, érvényes kedvezménykártya felmutatásakor a kártya adattartalma szerint meghatározott személy számára, egyszeri alkalommal, Elfogadó az e szerződésben írt kedvezményeket biztosítja.

3. A Tulajdonos kötelezettségei

3.1 Tulajdonos vállalja, hogy Elfogadónál a kártyával igénybe vehető kedvezményekről folyamatos tájékoztatást nyújt a kedvezménykártyát felhasználók részére és biztosítja a kártya igénybevételéhez szükséges tájékoztató füzeteket, valamint honlapján (velencei-to.hu) közzé teszi a hatályos felhasználói szabályzatot.

3.2 Tulajdonos ingyenesen biztosít Elfogadó részére …….. db Gigabyte Gsmart Ray R3 típusú, 35228360_ _ _ _ _ _ IMEI számú kártya leolvasó készüléket használatra. Vállalja, hogy a leolvasó készüléket Elfogadónál üzembe helyezi, a kártya leolvasó használatát betanítja. A kártya leolvasó készülék meghibásodása esetén csere készüléket biztosít, illetve azt javítja. A kártya rendszer nyilvántartásához, működtetéséhez és leolvasásához szükséges szoftvert online módon ingyenesen biztosítja az elfogadónak.

3.3 Tulajdonos kötelezettséget vállal arra nézve, hogy Elfogadót bemutatja a kedvezménykártyával kapcsolatos promóciós anyagában és elérhetőségét, a nyújtott kedvezmény mértékét az Elfogadó fotójával a kedvezménykártya kiadványában és honlapján (www.velencei-to.hu), valamint a Velencei-tó mobil applikációban közzéteszi. Ezen felül is tájékoztatja valamennyi kártya felhasználót (szálláshely szolgáltatót) az Elfogadó által nyújtott kedvezményről.

4. Elfogadó kötelezettségei

4.1 Elfogadó vállalja, hogy az érvényes kedvezménykártyával azonosított személyek részére, egyszeri alkalommal az alábbi kedvezményeket biztosítja, a kártya hatályos felhasználói szabályzatának megfelelően.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a kedvezménykártya érvényességét a kártya leolvasó használatával minden egyes alkalommal ellenőrzi és regisztrálja. A kártya szoftver működéséhez szükséges számítógépet és internet hozzáférést saját költségén biztosítja.

4.3 Elfogadó haladéktalanul köteles jelezni Tulajdonos felé

- a kedvezménykártya vagy kártya leolvasó meghibásodását, leolvasó üzemszünetét,

- kedvezménykártyával történő visszaélést,

- kedvezménykártya használata során tapasztalt problémákat, látogatói panaszokat.

Köteles haladéktalanul értesíteni Tulajdonost nyitva tartásának, a kedvezménnyel érintett szolgáltatási díjainak megváltoztatásáról és működésében történő minden olyan változtatásról, amely a kedvezménykártya végső felhasználóját hátrányosan érintheti.

4.4 Köteles Elfogadó gondoskodni a kártyaleolvasó készülék őrzéséről és rendeltetésszerű használatáról.

A kártyaolvasó nem rendeltetésszerű használata miatti meghibásodása, Elfogadónak felróható megsemmisülése, eltűnése okán Elfogadó köteles a Tulajdonos teljes kárának megtérítésére. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos jogosult a kárát érvényesíteni.

4.5. Elfogadó vállalja, hogy honlapján, kiadványaiban megjelenteti, az általa nyújtott kedvezményt. Felhasználó köteles saját honlapjának nyitóoldalán a kártya logoját, illetve a kártyaszolgáltatást bemutatni, megjelentetni. Köteles a Tulajdonostól átvett plakátokat és kiadványokat, matricát a vendégek által jól látható, frekventált helyen, a pénztárnál is kihelyezni.

5. Együttműködés

Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és a kedvezménykártyák felhasználásával kapcsolatos tapasztalataikat folyamatosan megosztják egymással.

6. Titoktartás

6.1 Szerződő Felek a jelen szerződés megkötése és teljesítse kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tényt, körülményt és információt kötelesek bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy harmadik illetéktelen személy arról tudomást nem szerezhet.

A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnését követően is terheli,

de ezen túlmenően Szerződő Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

Felek  kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés teljesítése során a

kártyákat tényleges felhasználó vendégekkel kapcsolatos adatokat bizalmasan kezelik az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azokat illetéktelen harmadik személy részére át nem adják, semmilyen formában nyilvánosságra nem hozzák.

Amennyiben a felek a jelen pontban írt kötelezettségeiket megszegik, úgy a szerződést

szegő fél köteles megtéríteni a másik fél ebből eredő minden kárát..

7. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság

7.1 A jelen szerződésből keletkező bármely jogvita elbírálására – amennyiben a vita elsődlegesen a felek közti egyeztető tárgyalásokon nem rendezhető – a felek a Székesfehérvári Járásbíróság (ügyértéktől és pertárgytól függően a Székesfehérvári Törvényszék) kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.2 Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

8. A szerződés megszűnése

8.1. A jelen szerződést a felek határozott időtartamra kötik meg 2016. január 31.-ig tartó időszakra. A határozott időtartam alatt közös megegyezéssel, írásban jogosultak a jelen szerződést módosítani, megszűntetni.

Megszűnik a jelen szerződés amennyiben bármelyik fél körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely miatt a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése lehetetlenné válik (pld. Elfogadó bezárásra kerül stb.).

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek egymással kötelesek haladéktalanul elszámolni és Elfogadó a kártyaleolvasó készüléket Tulajdonosnak a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatni.

8.2  Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése okán, azonnali hatályú felmondással jogosult a jelen szerződés megszűntetésére.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásuk a jelen szerződés aláírásával egy időben lép hatályba.

Szerződő Felek a fenti okiratot elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen cégszerűen aláírták.   

Kelt: Gárdony, 2015.

 ………………………………                                                                      ….……………..………..                             

              Tulajdonos                                                                                                  Elfogadó 


2015.08.27

VELENCEI-TÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA

VELENCEI-TÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA

KÁRTYAKIADÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a: Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

képviseli: Somossy Eszter ügyvezető

adóazonosító szám: 23291083-2-07

mint Kártya tulajdonos, a továbbiakban Tulajdonos,

másrészről a

a …………………………………………

székhely: ……………………………...

képviseli:………………………………..

cégjegyzékszám: ……………………..

adószám: ………………………………

szálláshely neve: …………………………………..

mint Kártya Kártyakiadó, a továbbiakban Kártyakiadó

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Status

Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos a Velencei-tó térsége turisztikai vendégköre javára kedvezményes és ajándék szolgáltatások biztosítása céljából létrehozta Velencei-tó elnevezésű kedvezménykártya rendszerét. A kedvezménykártya alkalmas arra, hogy a kártya mellékletét képező tájékoztató füzetben lévő elfogadóhelyek látogatásakor, az intézményekbe történő egyszeri belépéskor, az oda érkező egyéni látogatók a belépő díjakból kedvezményben részesüljenek tartózkodási idejük alatt.

A kedvezménykártyák sorszámozottak, egyedi QR kóddal vannak ellátva és a  Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonát képezik.

Tulajdonos kedvezménykártya felhasználási szerződést a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjaival köt és tart fent.

A szerződés tárgya

2.1 Tulajdonos a jelen szerződés mellékletét képező átadás-átvételi elismervényben foglalt sorszámú, ….. db., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - tól   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - ig sorszámozott Velencei-tó kedvezménykártyát és a tájékoztató füzeteket átadja a Kártyakiadónak abból a célból, hogy Kártyakiadó a kártya rendszerben regisztrált szállás-vendégei részére azokat kiadja.

2.2 Kártyakiadó a kedvezménykártyákat elszámolási kötelezettséggel veszi át és vállalja, hogy azokat valamennyi, a kártya rendszer honlapján (card.velencei-to.hu) előzetesen regisztrált szállóvendége részére térítésmentesen továbbadja. Egy kártyára több együtt érkező vendég is regisztrálhat. Kártyakiadó köteles a kártyák átadását nyilvántartani és rögzíteni a jelen szerződésben foglalt szabályok szerint.

2.3 A kedvezménykártya a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján a szálláshelyről történő kijelentkezésig, de maximum 16 óráig a teljes tartózkodási ideje alatt folyamatosan érvényes.

A Tulajdonos kötelezettségei

3.1 Tulajdonos kötelezettséget vállal arra nézve, hogy Kártyakiadónak a kedvezménykártyával kapcsolatos nevét, elérhetőségeit és 1 db fotóját a kártya rendszer weboldalán (card.velencei-to.hu) közli.

3.2 Vállalja, hogy a kártyával igénybe vehető kedvezményekről folyamatos tájékoztatást nyújt Kártyakiadónak és a készlet erejéig biztosítja a kártya igénybevételéhez szükséges tájékoztató füzeteket, promóciós anyagot, kiadványokat és plakátokat.

3.3 Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy kedvezménykártyát más szállásadóknak is csak a jelen szerződésben foglalt azonos feltételek mellett bocsát a rendelkezésére.

3.4 Tulajdonos ingyenesen biztosítja a Kártyakiadó részére a kártyarendszer alapját képező szoftvert online hozzáféréssel.

3.5 Tulajdonos ingyenesen biztosítja a Kártyakiadó részére, hogy a kártyaszoftver használatát a szállásadó által megnevezett személyeknek betanítja.

Kártyakiadó kötelezettségei

4.1 Kártyakiadó vállalja, hogy a kártya rendszerben online regisztrált szállóvendégei részére a kedvezménykártyát a szálláshelyre történő bejelentkezéssel egy időben átadja, külön térítés nélkül. Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy kedvezménykártyát csak és kizárólag a szállóvendégei részére biztosít.

4.2 A kedvezménykártyát Kártyakiadó az online regisztrációt követően adja át a szállóvendégnek, amely online regisztrációs nyilatkozat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tartalmazza az átvevő nevét, lakcímét, email címét, a szállodában való tartózkodásának időtartamát és adatai kezeléséhez szükséges nyilatkozatát.

4.3 Vállalja, hogy valamennyi, a kártya rendszerben előzetesen regisztrált, 3 év feletti vendége részére biztosítja a Velencei-tó kedvezménykártya használatának lehetőségét, függetlenül attól, hogy a vendég milyen értékesítési csatornán, illetve milyen feltételekkel foglalta le szállását.

4.4 Vállalja, hogy valamennyi, a kártya rendszerben előzetesen regisztrált szállóvendége részére a teljes tartózkodási időre - az érkezés napjától a távozás napjáig - aktiválja a Velencei-tó kedvezménykártyát.

4.5 Kártyakiadó köteles előzetesen a szállás visszaigazolásakor írásban és érkezéskor szóban is tájékoztatni vendégeit a kedvezménykártya által biztosított lehetőségekről és annak igénybe vételéhez szükséges minden felvilágosítást a részükre megadni.

4.6 Kártyakiadó köteles saját honlapjának nyitóoldalán a Velencei-tó kedvezménykártya logoját szembetűnő helyen megjelentetni, a card.velencei-to.hu honlapot alálinkelni, illetve a kártyaszolgáltatást bemutatni. Köteles a Tulajdonostól átvett plakátokat és kiadványokat, matricát a vendégek által jól látható, frekventált helyen a recepciónál is kihelyezni.

4.7 Kártyakiadó köteles a vendég távozásakor – a szálláshelyről történő kijelentkezéssel egy időben – a kedvezménykártyát visszavenni.

4.8 Kártyakiadó köteles haladéktalanul jelezni Tulajdonos felé minden olyan tényt, információt, problémát vagy reklamációt, amelyet vendégei a kártya felhasználásával kapcsolatosan vele közöltek.

4.9 Kártyakiadó köteles haladéktalanul jelezni Tulajdonos felé, amennyiben a kártyával kapcsolatos promóciós anyagokkal, tájékoztató füzetekkel kapcsolatosan pótlási igénye merül fel. Ugyanígy köteles haladéktalanul írásban, sorszám megjelöléssel bejelenteni Tulajdonos felé, amennyiben a kedvezménykártya megrongálódott, elveszett illetve elhasználódott.

4.10 Kártyakiadó köteles a kártyák átadás-átvételével kapcsolatos dokumentumokat megőrizni és Tulajdonos kérésére azokat betekintésre átadni.

4.11 Tulajdonos jogosult a Kártyakiadó hozzáférését időszakosan 5- 30 napra szüneteltetni az alábbi esetekben:

Tulajdonos tudomására jut, hogy a Kártyakiadó nem tájékoztatta szállóvendégét a kártya igénybevételének lehetőségéről, a vendég nem kapott kártyát a szálláshelyen annak ellenére, hogy jogosult lett volna arra. Tulajdonos tudomására jut, hogy a Kártyakiadó nem a vendég teljes tartózkodási idejére aktiválta a kártyát, hanem annál rövidebb időre. Kártyakiadó nem tesz eleget megjelentetési kötelezettségeinek. (4.4 pont) Kártyakiadó 15 napnál hosszabb késedelmes fizetése esetén.

4.12 Tulajdonos a Kártyakiadót hozzáférése időszakos szüneteltetéséről 2 nappal korábban írásban az ok megnevezésével és a felfüggesztés időtartamáról köteles tájékoztatni.

4.13 Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és elszámolási vita esetén a Kártyakiadó szállásfoglalás regisztrációs adatbázisában rögzített tényeket tekintik irányadónak.

4.14 A 15 napnál hosszabb késedelmes fizetés esetén a Tulajdonos jogosult felfüggeszteni a Kártyakiadó hozzáférését a rendszerhez és ezzel a kártyák aktiválását is.

Titoktartás

5.1 Szerződő Felek a jelen szerződés megkötése és teljesítse kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tényt, körülményt és információt kötelesek bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy harmadik illetéktelen személy arról tudomást nem szerezhet. 

5.2 A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően Szerződő Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

5.3 Felek kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés teljesítése során a kártyákat tényleges Kártyakiadó vendégekkel kapcsolatos adatokat bizalmasan kezelik az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, azokat illetéktelen harmadik személy részére át nem adják, semmilyen formában nyilvánosságra nem hozzák.

5.4 Amennyiben a felek a jelen pontban írt kötelezettségeiket megszegik, úgy a szerződést szegő fél köteles megtéríteni a másik fél ebből eredő minden kárát.

Alkalmazandó jog, eljáró bíróság

6.1 A jelen szerződésből keletkező bármely jogvita elbírálására – amennyiben a vita elsődlegesen a felek közti egyeztető tárgyalásokon nem rendezhető – a felek a Székesfehérvári Járásbíróság (ügyértéktől és pertárgytól függően a Székesfehérvári Törvényszék) kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.2 Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

8. A szerződés felmondása

8.1. A jelen szerződést bármelyik fél jogosult írásban 90 napos felmondási idő megtartásával, indokolás nélkül felmondani. A felmondási idő végén a felek egymással elszámolnak és Kártyakiadó köteles a részére átadott kedvezménykártyákat a Tulajdonosnak visszaszolgáltatni.

8.2 Elveszett kártya vagy a Kártyakiadónak felróható megsemmisülés, használhatatlanná válás esetén a Kártyakiadó 300,- Ft + 27% ÁFA / kártya összeget köteles a Tulajdonosnak, számla alapján megfizetni.

8.3  Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése okán, azonnali felmondással jogosult a jelen szerződés megszűntetésére. A Kártyakiadó 30 napos fizetési késedelme esetén Tulajdonos jogosult a kártyarendszer szoftver használatát azonnali hatállyal letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásuk a jelen szerződés mindkét fél képviselője általi aláírásával egy időben lép hatályba.

Jelen Szerződést felek határozatlan időtartamra kötik meg.

9.3 Tulajdonos jogosult a szerződés időtartama alatt annak ellenőrzésére, hogy Kártyakiadó

ténylegesen, minden, a kártya rendszerben előzetesen regisztrált szállóvendége részére átadja a kedvezménykártyát

9.4 Jelen szerződést a felek kizárólag közös megegyezéssel írásban jogosultak módosítani.

Szerződő Felek a fenti 4 oldalból álló okiratot elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen cégszerűen aláírták.   

Kelt: Gárdony, 2015. ………………. hó …………. nap

 

……..…………………………                                                ...……………..………..                                          Tulajdonos                                                                              Kártyakiadó 


2015.08.13

Pákozd településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás véleményezési szakasz lezárásához

Közlemény

Pákozd településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

véleményezési szakasz lezárásához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített egyeztetési eljárás a településrendezési eszközök tekintetében megtörtént.  A kormányrendelet 39. § (2) bekezdése értelmében a véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

A véleményezés során az érintett államigazgatási szervek részéről az  észrevételek érkeztek, melyet a tervező figyelembe vett.

A Képviselő-testület 2015. augusztus 12-i ülésén  - a Fehér Vártervező Kft. 2015. augusztus keltezésű, "végső szakmai véleményezésre" elnevezésű tervdokumentációja alapján - a településrendezési eszközök módosítása tekintetében a véleményezési szakaszt lezárta.

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy jelen döntést követően  az állami főépítészhez a tervet nyújtsa be végső véleményezésre.

A tervet közzéteszem, a hivatalban is megtekinthető.

 

Pákozd, 2015. augusztus 13.

Takács János

polgármester

 


2015.08.13

TÁJÉKOZTATÁS

Elekes András Úr

Lapigazgató-főszerkesztő

Fejér megyei Hírlap

Tisztelt Elekes Úr!

Munkatársa, Kocsis Noémi egy lakossági üggyel kapcsolatban kérdéseket küldött részemre, amelyet az alábbiak szerint válaszoltam meg. A mai napon az ügyben megjelent cikkben csak hivatkozások történnek a válaszomból, amelyek nem tükrözik pontosan az általam elmondottakat.

Kérem Önt, hogy az önkormányzat álláspontját, és annak pontos összefüggéseit helyreigazításként leközölni szíveskedjenek annak érdekében, hogy a lakosság és a szélesebb közvélemény pontosan értelmezze a település vezetésének szándékait.

Tisztelettel: Takács János

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint azt múlt héten telefonon említettem, játszótér ügyben keresem a Fejér Megyei Hírlaptól.

A Facebook Pákozdi Piactér oldalának látogatójaként nyomon követtem a játszótér ügyében indított aláírás gyűjtést és beszéltem a kezdeményezőkkel.

Ennek tükrében szeretném megtudni az önkormányzat álláspontját a témában, amelyről lapunk is cikket kíván megjelentetni:

1. Mi a faluvezetés álláspontja a településen lévő jelenlegi játszóterekről?

2. Tervezik-e a meglévők felújítását, bővítését?

3. Éppen egy éve történt, hogy tőből kitört a mászóka a Széchenyi utca és a Domb utca sarkán lévő játszótéren, és rádőlt egy kislányra, aki éppen ott játszott. Akkor Ön az Index riporterének érdeklődésére ezt mondta: "Tudok az esetről, már "folyamatban van a mászóka lecserélése". Az újat már meg is rendeltük, várhatóan augusztus közepére lesz meg. "

Ez éppen egy éve volt és a "megrendelt" eszköz még nincs beszerelve. Mi az oka ennek?

4. Ön azt is nyilatkozta, hogy a többi játszóteret is folyamatosan monitorozzák, felújítják, az eszközöket lecserélik, ám ez sem történt meg.

Mi ennek az oka?

5. Az aláírást kezdeményezőknek a közösségi oldalon a hivatal egyik dolgozója válaszlevélben azt írta, rengeteg pénzbe kerülne egy új játszótér létrehozása. Milyen forrásokat keresett meg a megvalósítás érdekében az önkormányzat? (pályázat, helyi vállalkozók, esetleg szülői gyűjtés, stb.)

6. Tekintettel arra, milyen sok kisgyermekes szülő és fiatal család él Pákozdon, nem gondolja-e esetleg a pákozdi önkormányzat úgy, hogy a jelenlegi helyzeten valamit változtatni kellene?

Nagyon szépen köszönöm, ha válaszaival segít megvilágítani a helyzetet. A kérdéseket elküldöm, de telefonon is megkeresem a válaszok miatt.

Tisztelettel üdvözli: Kocsis Noémi, Fejér Megyei Hírlap

Tisztelt Kocsis Noémi!

A kérdéseivel kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni:

1., Az önkormányzat minden kezdeményezésben partner tudott, és ezután is partner tud lenni. Azonban az elképzelések megvalósításának minden esetben pénzügyi vonzata van. A település jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy ilyen célokra elkülönítsünk forrást.

A másik szempont, amit mérlegelnünk kell az, hogy nagyon sok, a lakosság által jogosan elvárt feladatot még meg kell oldanunk, amire egyenlőre nem tudunk fedezetet biztosítani, vagy csak apró lépésekkel tudunk haladni előre. Mondhatok konkrét példákat: az óvoda konyhája rendkívül leromlott állapotban van, utak korszerűsítését, állagmegóvását, csapadékvíz elvezetést, ivóvíz hálózat bővítést sem tudunk elégséges pénz hiányában megfelelő mértékben végezni.

Tehát felelősen, a lehetőségeket mérlegelve haladunk előre a feladatok megoldásában.

2., Jelenleg a településen három helyen van játszótér. Ezek közül kettő múlt évben, egy pedig öt éve épült. Felújítást a korábban épült játszótéren nyár elején hajtottunk végre. Ezzel a játszótérrel kapcsolatban két éve kérték és ajánlották fel a szülők, hogy megszervezik a korszerűsítését. Ehhez a pénzügyi segítségről írásos nyilatkozatot adtam az akkori szülői közösség vezetője részére. Érdemi intézkedést nem tettek.

A játszóterek bővítését szükségesnek tartjuk, és forrás esetén megoldjuk.

Jelzem, hogy az egyik játszótér megvalósításakor múlt év elején kezdeményeztem az érintett lakók felé - ahol több vállalkozó is él - az összefogást, a pénzbeli támogatást biztosítását, azonban eredménye nem volt a felhívásnak. Ezért valósult meg kisebb felszereltséggel a játszótér.

3., Szerencsére abból az esetből baleset nem lett. Ezzel együtt tanulságos eset volt számunkra. Az eszközt leszereltük, és más típusú új, szabványos eszközt telepítettünk helyette. Ezzel együtt a játszótér eszközeinek további kiegészítése szükséges, ez közeljövőben célunk. Megfelelő forrás megléte esetén intézzük.

4., Az előzőekben leírtakkal erre a kérdésre válaszoltam.

5., Játszótér építésre jelenleg nincs pályázat kiírva. Információm arról van, hogy közeljövőben erre a célra nem is várható pályázat. Szülők, vállalkozók összefogására a korábbi példák már adnak némi eligazodást. Ettől függetlenül a Civil bizottságot megbíztuk az együttműködés szervezésével. De az ötletgazdák is sokat tehetnek az összefogás, a pénzügyi támogatás megszerzése érdekében.

6., Tisztában vagyunk a falu korösszetételével. Alapvetően ez az elmúlt 12 évi munkánk egyik legjelentősebb eredménye. Tudjuk milyen feladatokat kell megoldanunk, mik az elvárások az itt élők részéről. Játszótér ügyben a három helyen telepített játszóterek helyét tekintve a jelenlegi igényeket megfelelően lefedik. Bővítésük, korszerűsítésük célunk. Azonban ahhoz, hogy ezt eredményesen elvégezzük, szükség van az összefogásra, és a támogatás megszervezésére. Ehhez a felajánlott segítséget köszönettel vesszük. A Facebook bejegyzések csak az ötletelésről szólnak. Itt a lehetőség arra, hogy érdemi eredményt mutassanak fel. Szervezzék meg az adakozást. Van alapítványunk, amire a gyűjtést meg lehet szervezni. Várom a konkrét szervezésüket, és minden segítséget meg fogunk adni hozzá.

Megjegyzem: a falu központi tere végre kezd kialakulni, aminek további célirányos fejlesztése szintén tervbe van véve. Ez nem az a hely, ahol játszóteret kell építeni. Főleg nem színesre festett traktorgumikból, mint ahogy azt a beírások felvetik. De a meglévők további gyarapítása, kiegészítése korszerű szabványos játszótéri elemekkel támogatható megoldás, amiben partnerek vagyunk.

Tisztelettel: Takács János

 

Tájékoztatás

Tisztelt Pákozdi Lakosok!

Az elmúlt hetekben Facebook-on kialakult egy civil kezdeményezés, amelyik azzal az ötlettel áll a nyilvánosság elé, hogy a falu központi terén EU normák szerinti játszótér épüljön, ami a későbbiek során már traktorgumi megoldássá „szelidült”. Ebből a kezdeményezésből a Fejér Megyei Hírlapban cikk készült, amellyel kapcsolatban az én véleményemet is kikérték.

A teljes szöveget – kérdés és arra adott válasz – csatoljuk. Ebből látható az, hogy a cikk csak néhány félmondatot idéz az álláspontunkból, ami félreértelmezhető, és egyoldalúan mutatja a szándékokat.

Mivel augusztusban is voltak olyan aktuális ügyeink, amelyek azonnali, soron kívüli döntéseket igényeltek – fejlesztések előkészítése, rendezési terv módosítása -, úgy döntöttünk, hogy egyúttal a játszótér kérdésével is foglalkozunk. (Az téves értelmezés, ha valaki úgy gondolja, a játszótér miatt volt azonnali testületi ülés.)

Ahogyan a sajtónak adott válaszunkból is látszik, az önkormányzat soha nem zárkózott el, nem volt kirekesztő lakossági kezdeményezésekkel kapcsolatban, ahogy a jelenlegi kezdeményezéssel szemben sem tettük.

A játszótér ügyében a következő megállapodásokra jutottunk:

A civil kezdeményezés képviselői elfogadták azt, hogy a jelenlegi három játszótér megfelelően lefedi a falu igényeit, azonban azok további bővítését szükségesnek tartják. Elfogadták azt a tájékoztatást, hogy az önkormányzat szintén indokoltnak tartja azok bővítését új eszközökkel, ezt folyamatosan aktuális kérdésként kezelte korábban is, azonban az idei költségvetésben erre forrást nem lehetett elkülöníteni. Kérésemre a jövő évben a költségvetés előkészítése során a pénzügyi bizottság meg fogja vizsgálni, mekkora forrást tudunk erre a célra elkülöníteni úgy, hogy a kötelező feladataink megoldása ne sérüljön. A civil kezdeményezés résztvevői felajánlották a játszóterek bővítése céljára adományok gyűjtését, valamint a megvalósítás során konkrét munkák megszervezését. Ebben az esetben ketté kell választani a feladatot, mivel az eszközökre és azok telepítésére a gyártónak garanciális és szavatossági kötelezettsége van, és az ezzel kapcsolatos felelősséget senki nem vállalhatja magára. Ezért csak az elhelyezés kialakítása, növények és kerítések telepítése kerülhet szóba a munkák végzése során.

A megállapodásból mindenki levonhatja azt a következtetést, hogy amennyiben egyes civil elképzelések felvetődnek, azokat az önkormányzattal közvetlenül, és eredményesen lehet egyeztetni. Célszerűbb ezt a megoldást választani, mint Facebook-on, enyhén szólva sajátos stílusban, az önkormányzatot negatív módon beállítva, a közösség érdekeit, a szükségszerűen megoldandó feladatok sokaságát figyelmen kívül hagyva előhozakodni javaslatokkal, amiből azután az információk nélküli olvasó számára félreértelmezhető újságcikk kerekedik.

 

Pákozd, 2015. augusztus 12.

                                                                                  Takács János

                                                                                  polgármester

 

 


2015.08.12

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és – amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait. Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el. A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit. 

/images/uploaded//File/20150812/vgt2_tajekoztato.pdf