Hírek


Szerkesztés
2017.04.11.

Tájékoztató Ünnepi hulladék elszállításról

Tisztelt Lakosság!

A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2017. évi Húsvéti ünnepek hulladékszállításáról:

A hulladékszállítás 2017. április 14-én (pénteken) VÁLTOZATLAN.

Hulladékszállítást 2017. április 15-én (szombaton) és 2017. április 17-én (hétfőn) NEM végzünk.

A 2017. április 17-i (hétfői) hulladékszállításokat 2017. április 16-án (vasárnap)  teljesítjük.

Üdvözlettel:

Farkas András

kommunális szolgáltatás vezető

Depónia Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Tel.: 22/ 507-666

Fax: 22/ 507-667

Mobil: 30 /530-2074

E-mail: farkas.andras@deponia.hup

Honlap: www.deponia.hu

 


Részletek
Szerkesztés
2017.03.29.

Amit az elektroszmogról tudni kell

Tisztelt Hölgyem/Uram! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fontos feladatának tartja, hogy tevékenységéről, a hírközlés fejlődése érdekében meghozott döntéseiről, közérdeklődésre számot tartó témáiról, közügyekhez kapcsolódó lépéseiről lehetőleg minden érintetthez eljuttassa a lényeges információkat. A hatóság egyik alapvető célja, hogy minden magyar állampolgár egyenlő esélyekkel férjen hozzá az infokommunikációs javakhoz, amelynek egyik előfeltétele, hogy ehhez a szolgáltatók létrehozzák és üzemeltetessék a megfelelő infrastrukturális hálózatot. Úgy gondoljuk az Önök településén vagy közvetlen környezetében is vannak, akikben felmerülnek az elektroszmoggal kapcsolatos kételyek, hogy vajon veszélyes-e egy rádióállomás közelében lakni, vagy okozhat-e hosszú távon komolyabb egészségügyi problémát egy mobilállomás közelsége, vagy tisztázatlan, hogy azok az elektronikai eszközök - mobiltelefon, a tévé vagy a mikró -, amelyek mindennapjaink részévé váltak, szintén bocsájtanak-e ki magukból elektroszmogot? Tisztán látni a körülményeket, informálódni a mérési lehetőségekről természetes és figyelemre érdemes igénye minden érintett állampolgárnak. Az egészségi határértékre több intézmény is odafigyel, többek között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, amely nemcsak a mobilbázis-állomások és rádióállomások telepítését felügyeli, de rendszeresen végez mérőszolgálati monitoring-tevékenységet is. Ennek keretében bárki igényelheti, hogy szakembereink a helyszínen mérjék meg az elektroszmog erősségét. Az eddigi több ezer mérés közül egy sem mutatott az egészségügyi határértéket meghaladó mértékű sugárzást. Mérés igényelhető továbbá az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságon is. Fontos tehát, hogy ne lokálisan szemléljük e témát, hanem szakemberekre bízzuk a bázisállomások telepítését, hiszen mindeközben minden közfeladatot is ellátó intézmény, és az állampolgárok valós igénye az, hogy hozzáférjenek az infokommunikációs javakhoz, lehetőleg elérhetők legyenek és maguk is elérjenek másokat illetve információkat, értesítéseket nagy gyorsasággal az ország bármelyik pontján.  Hatóságunk elkészített egy edukációs anyagot, amely segíthet Önöknek a környezetükben élők tájékoztatásában, hogy mi is az elektroszmog és miért érdemes róla beszélni. Ajánljuk e témában írt cikkünket és kisfilmünket további felhasználásra: http://nmhh.hu/cikk/172968/4__1_dolog_amit_tudni_kell_az_elektroszmogrol https://www.youtube.com/watch?v=e-YCrFFdPYs Üdvözlettel: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kommunikációs Igazgatóság www.nmhh.hu


Részletek
Szerkesztés
2017.03.29.

Tűzgyújtási tilalom - Tűzgyújtási rendelet Pákozd Nagyközségben

Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése

 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Földművelésügyi Minisztérium országos tűzgyújtási tilalom elrendelésével kapcsolatos határozatát az alább csatolt dokumentumban olvashatják.

A Földművelésügyi Miniszter által elrendelt tűzgyújtási tilalom az erdőkre, útmenti fásításokra, tűzrakó helyekre, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre terjed ki.

Tehát a kétszáz méteren túl lévő belterületi lakóingatlanok kertjeiben, a helyi önkormányzati rendelet által biztosított időpontokban lehet avart és kerti, növényi hulladékot égetni, melyet Pákozd Nagyközség 7/2013. (III.26.) sz. önkormányzati rendelete a következő időpontokban tesz lehetővé október 1. és június 1 közötti időszakban:

hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 16 óra után csütörtökön 14 óra után

Szombaton, vasárnap, ünnepnapokon, valamint a június 1. és szeptember 30. közötti időszak teljes tartama alatt tilos az égetés.

Az égetést végző nagykorú személy az égetés teljes időtartama alatt köteles a helyszínen tartózkodni. Csak a száraz kerti hulladékot szabad elégetni.

Kérem Pákozd Nagyközség Lakosságát, Ingatlantulajdonosait, hogy – amennyiben módjuk van rá - elsősorban komposztáljanak, tűzgyújtás esetén a fentiek betartása mellett körültekintően járjanak el.

                                                           

Tisztelettel:                                                   

dr. Kömüves Hajnalka

           jegyző


Részletek
Szerkesztés
2017.03.29.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

Pákozd nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában:

1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. május 2-án, 3-án és 4-én (kedd, szerda, csütörtök) 8.00–16.00 óra

2. A beíratás helye:

Pákozdi Nyitnikék Óvoda Pákozd, Hősök tere 8.

Telefon: 06/22/258-408

e-mail: nyitnikek.ovi@t-online.hu

3. Az óvoda felvételi körzete: Pákozd Nagyközség közigazgatási területe.

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Pákozd Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

10.  Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben gyermeke elhelyezését más intézményben szeretné megtenni, kérem, szíveskedjék ezt az Óvodavezető – Farkas Miklósné – felé, az óvoda bármely elérhetőségén jelezni.

Pákozd, 2017. március 28.                                         

                                                                                               dr. Kömüves Hajnalka

                                                                                                          jegyző


Részletek

Szőlős Pákozd Gasztro-találkozó - Ahol a bor, az étel és a jókedv találkozik