Nyitnikék Óvoda

 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

Pákozd nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában:

1. A 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2018. április 23-ánés 24-én (hétfő, kedd) 8.00–16.00 óra

2. A beíratás helye:

Pákozdi Nyitnikék Óvoda Pákozd, Hősök tere 8.

Telefon: 06/22/258-408

e-mail: nyitnikek.ovi@t-online.hu

3. Az óvoda felvételi körzete:

Pákozd Nagyközség közigazgatási területe.

4. Felvehető gyermekek:

Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

6.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Pákozd Nagyközség jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

8.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

9.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

10. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben gyermeke elhelyezését más intézményben szeretné megtenni, kérem, szíveskedjék ezt az Óvodavezető – Farkas Miklósné – felé, az óvoda bármely elérhetőségén jelezni.

Pákozd, 2018. március 21.                                        

                                                                                              dr. Kömüves Hajnalka

                                                                                                          jegyző

 Pákozdi Nyitnikék Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

ÉLELMEZÉSVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. A konyha üzemeltetése, működtetése, irányítása a hatályos jogszabályok és szabályzatok szerint eljárva. A konyhai dolgozók szakmai felügyelete, a konyha HACCP szerinti működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, nyersanyag kiszabatok készítése.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképzettség vagy a 37/2014.(IV.30.)EMMI rendelet 16. § (3) bekezdésében előírt szakképesítés és szakmai gyakorlat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

   

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelen

több év élelmezésvezetői gyakorlat

Multishool3 számlázási program

WinMenza raktározási program

 

Elvárt kompetenciák:

•    Önálló, precíz munkavégzés, kiváló irányító és szervező készség

         Középfokú Képesítés, Élelmezésvezetői ismeret

         Élelmezésvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         B kategóriás jogosítvány

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

hozzájárulás a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018.július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Miklósné nyújt, a 0630/307-7864-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pákozdi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével

(8095 Pákozd, Hősök tere 8. ).

Elektronikus úton Farkas Miklósné részére a nyitnikek.ovi@t-online.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Dublinszki Krisztina 8095 Pákozd Hősök tere 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről az óvodavezető dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.pakozd.hu – 2018. 01.24.